Me

Bonus points if you text me where this pic was taken.